اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , 2015-02-25

عنوان : ( سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro )

نویسندگان: سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان دومین عامل مرگ افراد در سراسر جهان می‌باشد. با وجود مطالعات فراوان و پیشرفت‌های چشمگیر در تشخیص و درمان این بیماری همچنان آمار مرگ ناشی از آن بسیار بالا بوده که این موضوع اهمیت کاوش برای کشف روش‌های درمانی جدیدِ کارا و کم عارضه، برای این بیماری را نشان می‌دهد. هدف از این پژوهش سنتز منوترپنوئیدی به نام فنچیل-4-متوکسی بنزوات (FMB) از طریق انجام واکنش استریفیکاسیون بین فنچول و 4-متوکسی بنزوات و بررسی اثرات ضدسرطانی این ترکیب بر روی سلول‌های سرطانی پروستات (PC3) و سلول‌های فیبروبلاست طبیعی انسانی (HFF3)، در شرایط in vitro بود. سنجش فعالیت سمیت سلولی و میزان مرگ سلول‌ها در طی سه روز و با اثر دادن غلظت‌های مختلف FMB بر سلول‌ها انجام پذیرفت. آشکارسازی میزان زنده بودن سلول‌ها با استفاده از رنگ آلاماربلو و از طریق اسپکتروفتومتری انجام گرفت و با توجه به نتایج حاصل از این سنجش، مقادیر IC50 محاسبه گردید. به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت‌ها، بر روی مقادیر IC50 بدست آمده از سلول‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3 تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفته و مقدار P-value برای هر سه روز محاسبه گردید که تمامی آن‌ها در سطح 05/0P< معنی دار بودند. این نتایج نشان می‌دهد که ماده‌ی FMB دارای اثرات سمیت سلولی انتخابی بر روی سلول‌های PC3 در مقایسه با سلول‌های HFF3 بوده و لذا احتمالا می‌تواند به عنوان یک ماده سیتوتوکسیک و ضدسرطان در نظر گرفته شود

کلمات کلیدی

, ترپنوئید, استایلوزین, فنچیل-4-متوکسی بنزوات, ضدسرطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048278,
author = {گفتاری, سیدنوید and حمید صادقیان and بهرامی, احمدرضا and ملکی, فاطمه and مقدم متین, مریم},
title = {سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro},
booktitle = {اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {اهر, ايران},
keywords = {ترپنوئید، استایلوزین، فنچیل-4-متوکسی بنزوات، ضدسرطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro
%A گفتاری, سیدنوید
%A حمید صادقیان
%A بهرامی, احمدرضا
%A ملکی, فاطمه
%A مقدم متین, مریم
%J اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست
%D 2015

[Download]