سلامت جامعه, دوره (8), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمان )

نویسندگان: سکینه نظری , پروین سالاری , سید رضا مظلوم , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: حمایت اجتماعی نقش مهمی در کاهش استرس پس از زایمان مادران ایفا می کند و بر تجارب آنان تاثیر می گذارد. مادران چند زا با تولد کودک جدیدشان وارد زندگی تازه ای شده و با چالش های جدید روبرو می شوند که نیاز به حمایت اجتماعی در آنها احساس می شود. بر همین اساس پژوهشی با هدف تعیین مقایسه حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چند زا در ماه اول و دوم پس از زایمان طراحی گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی است که بر روی200 مادر چندزا بدون مشکل طبی و روانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد سال1390، با نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه بارداری، زایمان و نوزاد، و حمایت اجتماعی پس از زایمان با حداکثر نمره 760 بود که در ماه اول و دوم پس از زایمان، در زمان مراجعه برای مراقبت های بهداشتی توسط واحدهای پژوهش تکمیل شد. یافته ها با آمار توصیفی و استنباطی(تی زوجی) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمرات حمایت اجتماعی در مادران چند زا در ماه اول و دوم به ترتیب 0/96 و 7/90 بود، که میانگین نمرات کاهش یافته بود و نتایج آزمون تی زوجی این تفاوت را معنی دار نشان داد (000/0=p). نمرات حمایت اجتماعی از ماه اول تا دوم سیر نزولی داشت. نتیجه گیری: با توجه به کاهش نمرات حمایت اجتماعی پس از زایمان، حمایت مراکز بهداشت به مادران چند زا احساس می شود.

کلمات کلیدی

, حمایت اجتماعی, دوره پس از زایمان, مادران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048281,
author = {سکینه نظری and پروین سالاری and سید رضا مظلوم and مهرام, بهروز},
title = {بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمان},
journal = {سلامت جامعه},
year = {2015},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-6248},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {حمایت اجتماعی، دوره پس از زایمان،مادران چندزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمان
%A سکینه نظری
%A پروین سالاری
%A سید رضا مظلوم
%A مهرام, بهروز
%J سلامت جامعه
%@ 2345-6248
%D 2015

[Download]