برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (5), شماره (18), سال (2015-6) , صفحات (85-100)

عنوان : ( تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه: بخش سیمکان شهرستان جهرم) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , سید عبدالرضا محمدی , سجاد رفیعیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیل به جامعه بالنده و برخودار از توسعه اجتماعی پایدار در گرو داشتن جامعه ای است که کیفیت زندگی آن در مقیاس فردی و جامعه ای وضعیت مطلوب و قابل قبولی قرار داشته باشد. بی گمان این مهم هرگز بدون شناخت و تحلیل دقیق، انتقادی و عالمانه از جامعه محقّق نخواهد شد. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل فضایی کیفیت زندگی در نواحی روستایی بخش سیمکان شهرستان جهرم، عوامل مؤثر بر آن و میزان رضایت‌مندی روستاییان از کیفیت زندگی است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش های اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. در همین راستا پرسشنامه ای در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین روستاییان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش 17276 نفر می باشد؛ که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 375 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصیفی، آزمون تی و رگرسیون چندمتغیره انجام گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد چهارگانه (زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی) و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش کیفیت ابعاد چهارگانه، کیفیت زندگی در روستاهای مورد مطالعه افزایش می یابد. بعلاوه، مقدار ضریب همبستگیR)) بین متغیرها، 974/0 می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتا قوی وجود دارد. متغیرهای ابعاد کالبدی با ضریب رگرسیونی 351/0 و ابعاد زیست محیطی با ضریب رگرسیونی 317/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر کیفیت زندگی دارند و متغیرهای ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی با ضریب رگرسیونی 341/0 و 257/0 در رتبه بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, نواحی روستایی, ایران, بخش سیمکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048283,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مجتبی روستا and سید عبدالرضا محمدی and سجاد رفیعیان},
title = {تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه: بخش سیمکان شهرستان جهرم)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2015},
volume = {5},
number = {18},
month = {June},
issn = {2251-6735},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {کیفیت زندگی، نواحی روستایی، ایران، بخش سیمکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه: بخش سیمکان شهرستان جهرم)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مجتبی روستا
%A سید عبدالرضا محمدی
%A سجاد رفیعیان
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2015

[Download]