مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (1-17)

عنوان : ( گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده توضیحی )

نویسندگان: الناز پاکار , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسمی سازی، ترجمه، سبک اسمی، سبک فعلی

کلمات کلیدی

, اسمی سازی, ترجمه, سبک اسمی, سبک فعلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048296,
author = {پاکار, الناز and خزاعی فرید, علی},
title = {گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده توضیحی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {47},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-2878},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {اسمی سازی، ترجمه، سبک اسمی، سبک فعلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده توضیحی
%A پاکار, الناز
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2014

[Download]