کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد ومهندسی صنایع , 2015-06-16

عنوان : ( نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , نرگس کردزنگنه , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تحقیق حاضر با هدف، به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ‌سازمانی گروه‌های تربیت بدنی استان خراسان رضوی انجام‌شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش به دو طریق کتابخانه‌ای و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی کارمندان و اساتید رسمی و پیمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی بوده که تعداد آنان 97 نفر می‌باشد. پرسشنامه مشتمل بر سه بخش اطلاعات عمومی، فرهنگ‌سازمانی و تعالی سازمانی بود که با پیمانه پنج گزینه‌ای لیکرات (1- بسیار کم و 5- بسیار زیاد) نمره دهی شد. داده‌ها به روش خود پاسخ‌گویی از جامعه‌ی آماری اخذ و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این مطالعه با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین فرهنگ‌سازمانی و تعالی سازمانی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد و افزایش فرهنگ‌سازمانی سبب افزایش تعالی سازمانی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, چکیده تحقیق حاضر با هدف, به¬کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ‌سازمانی گروه‌های تربیت¬بدنی استان خراسان رضوی انجام‌شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف, کاربردی و از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048298,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and نرگس کردزنگنه and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد ومهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چکیده تحقیق حاضر با هدف، به¬کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ‌سازمانی گروه‌های تربیت¬بدنی استان خراسان رضوی انجام‌شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش به دو طریق کتابخانه‌ای و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی کارمندان و اساتید رسمی و پیمانی گروه¬های تربیت‌بدنی استان خراسان¬رضوی بوده که تعداد آنان 97¬نفر می‌باشد. پرسشنامه مشتمل بر سه¬بخش اطلاعات¬عمومی، فرهنگ‌سازمانی و تعالی¬سازمانی بود که با پیمانه پنج¬گزینه‌ای لیکرات (1- بسیار کم و 5- بسیار زیاد) نمره¬دهی شد. داده‌ها به روش خود¬پاسخ‌گویی از جامعه‌ی آماری اخذ و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و ضریب¬همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این مطالعه با توجه به ضریب¬همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین فرهنگ‌سازمانی و تعالی¬سازمانی در سطح اطمینان 95¬درصد رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد و افزایش فرهنگ‌سازمانی سبب افزایش تعالی¬سازمانی خواهد شد. واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ‌سازمانی، تعالی¬سازمانی،مدل تعالی سازمانی واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ‌سازمانی، تعالی¬سازمانی،مدل تعالی سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A نرگس کردزنگنه
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد ومهندسی صنایع
%D 2015

[Download]