نخستین گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( تعیین مناسب‌ترین معیارهای فیزیوگرافیکی طبقه‌بندی حوضه‌های همگن (مطالعه موردی محدوده‌های مشهد و نیشابور) )

نویسندگان: الیاس رمضانی پور , ابوالفضل مساعدی , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوضه‌های فاقد آمار تعیین حوضه‌ها با ویژگی‌های فیزیوگرافیک مشابه و گروه‌بندی آن‌ها برای اهداف مختلف از قبیل؛ عملیات برآورد رسوب و محاسبه پتانسیل سیل‌خیزی حوضه‌ها به عنوان روشی برای برآورد دقیق‌تر پارامترهای مورد بررسی پیشنهاد می‌شود. در این پژوهش به منظور گروه‌بندی همگن 16حوضه‌ آبخیز واقع در محدوده‌های مشهد و نیشابور در استان خراسان رضوی از ابزار کاربردی آنالیز گروهی در نرم‌افزار Arc GIS 10.3 استفاده گردید. برای این منظور ابتدا داده‌ها، اطلاعات و نقشه‌های مورد نیاز از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اخذ گردید، پارامترهای فیزیوگرافی مورد بررسی پس از محاسبه در دو دسته پارامترهای قابل اندازه‌گیری و محاسباتی تقسیم شدند. سپس اقدام به گروه‌بندی همگن حوضه‌ها بر اساس پارامترهای تفکیک شده گردید. در این راستا برای تعیین فواصل بین افراد (حوضه‌ها) از طریق اندازه و مشابهت از رابطه اقلیدوسی و از روش نزدیکترین همسایه برای بررسی میزان تشابهات بین پارامترها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که از بین پارامترهای فیزیوگرافی مورد مطالعه جهت طبقه‌بندی همگن حوضه‌ها، پارامتر ضریب گراویلیوس حوضه کم‌ترین میزان انحراف معیار را در طبقه‌بندی حوضه‌های همگن ارائه داده است.

کلمات کلیدی

, طبقه‌بندی, خصوصیات فیزیوگرافی, تجزیه و تحلیل خوشه‌ای, GIS , حوضه آبخیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048304,
author = {رمضانی پور, الیاس and مساعدی, ابوالفضل and منصور مصداقی},
title = {تعیین مناسب‌ترین معیارهای فیزیوگرافیکی طبقه‌بندی حوضه‌های همگن (مطالعه موردی محدوده‌های مشهد و نیشابور)},
booktitle = {نخستین گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طبقه‌بندی، خصوصیات فیزیوگرافی، تجزیه و تحلیل خوشه‌ای،GIS ، حوضه آبخیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مناسب‌ترین معیارهای فیزیوگرافیکی طبقه‌بندی حوضه‌های همگن (مطالعه موردی محدوده‌های مشهد و نیشابور)
%A رمضانی پور, الیاس
%A مساعدی, ابوالفضل
%A منصور مصداقی
%J نخستین گنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]