اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26

عنوان : ( تاثیر حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر روی خصوصیات نشاء ذرت شیرین (Zea mays. var saccharata) تحت شرایط گلخانه )

نویسندگان: محمد خواجه حسینی صالح اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر روی نشاء ذرت شیرین آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، تیمار حجم شامل: 35، 70 و 100 سی‌سی و نوع بستر شامل: خاک؛ خاک+شن؛ خاک+ورمی کمپوست و خاک+کود گاوی(به نسبت‌های 1:1) بود. نتایج نشان داد که، حجم سینی نشاء و نوع بستر کاشت تأثیر معنی‌داری بر روی صفات مورد بررسی نشاء ذرت شیرین داشتند. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد که تیمار حجم 100 سی‌سی با بستر کود گاوی+خاک بیشترین طول ریشه چه، وزن خشک گیاه چه و وزن خشک ریشه چه را به ترتیب با 33/20 سانتی متر، 59/0 و 48/0 گرم دارا بود و تیمار حجم 70 سی‌سی با بستر کود گاوی+خاک از لحاظ سطح برگ با 51/26 سانتی‌مترمربع نسبت به بقیه‌ی تیمارها برتر بود.

کلمات کلیدی

, خزانه, ذرت, کشت نشایی, کود و نشاکاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048318,
author = {خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {تاثیر حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر روی خصوصیات نشاء ذرت شیرین (Zea mays. var saccharata) تحت شرایط گلخانه},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {خزانه، ذرت، کشت نشایی، کود و نشاکاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر روی خصوصیات نشاء ذرت شیرین (Zea mays. var saccharata) تحت شرایط گلخانه
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
%D 2014

[Download]