فقه و اصول, دوره (47), شماره (100), سال (2015-6) , صفحات (119-142)

عنوان : ( بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می‌توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می‌تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به‌ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

ارث; حجب نقصانی; حجب از رد; اخوه; حمل;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048324,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and موسوی تقی آبادی, سیدجمال الدین},
title = {بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {47},
number = {100},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {119--142},
numpages = {23},
keywords = {ارث; حجب نقصانی; حجب از رد; اخوه; حمل; مادر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A موسوی تقی آبادی, سیدجمال الدین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]