علوم قرآن و حدیث, دوره (46), شماره (93), سال (2015-1) , صفحات (141-156)

عنوان : ( واکاوی حکم تجری در ادله نقلی )

نویسندگان: سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجری از لحاظ حکم عقل است و اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده اند. تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ درحالىکه پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسبت به متجری، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجری از دیدگاه ادلۀ نقلی برآمده اند و پس از بررسی سندی و دلالی ادلۀ نقلی مربوط به این بحث، دریافته اند که از لحاظ نقلی بی گمان تجری، عقوبت آور نخواهد بود. البته مطابق نظر مشهور در بحث عدالت، شخص متجری، چون دارای ملکۀ دوری از گناه نیست، عادل نیست.

کلمات کلیدی

, تجری, روایات, متجری, استحقاق عقاب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048335,
author = {نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی and فخلعی, محمدتقی},
title = {واکاوی حکم تجری در ادله نقلی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {46},
number = {93},
month = {January},
issn = {2008-9120},
pages = {141--156},
numpages = {15},
keywords = {تجری، روایات، متجری، استحقاق عقاب، عدالت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی حکم تجری در ادله نقلی
%A نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی
%A فخلعی, محمدتقی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2015

[Download]