روان پرستاری, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (70-83)

عنوان : ( رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری )

نویسندگان: صدیقه اظهری , آزاده سارانی , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هر چند بارداری دوره لذت بخشی در زندگی زن بنظر می‌رسد اما تغییرات فیزیولوژیکی این دوره، موجب ایجاد سطوح بالایی از استرس در مادر می گردد. خوش بینی از مهمترین عوامل شخصیتی در انتخاب راهبرد مناسب جهت مقابله با چالش های ایجاد شده دوران بارداری می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری انجام شد . روش ها: این مطالعه‌ همبستگی در سال 1393 بر روی 500 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های خوش بینی (جهت گیری زندگی) و راهبردهای مقابله با استرس بارداری بود. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون با کمک نرم افزار Spss v.16 استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 مد نظر قرار گرفت. یافته ها: نشان داد بین خوش بینی و راهبرد آمادگی برنامه ریزی شده (74/0r=، 0001/0p<) و راهبرد معنوی مثبت (73/0r=، 0001/0p<) رابطه خطی مستقیم و معنادار وجود داشت و بین خوش بینی و راهبرد اجتنابی (76/0−r=، 0001/0p<) رابطه خطی معکوس و معنادار وجود داشت. نتیجه‌گیری : نتایج نشان دادکه خوش بینی با راهبرد آمادگی برنامه ریزی شده و معنوی مثبت مقابله با استرس بارداری ارتباط مثبت و با راهبرد اجتنابی ارتباط منفی دارد.

کلمات کلیدی

, بارداری, استرس, راهبردهای مقابله با استرس بارداری, راهبردهای مقابله با استرس, خوش بینی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048337,
author = {صدیقه اظهری and آزاده سارانی and سیدرضا مظلوم and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری},
journal = {روان پرستاری},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-2501},
pages = {70--83},
numpages = {13},
keywords = {بارداری، استرس، راهبردهای مقابله با استرس بارداری، راهبردهای مقابله با استرس، خوش بینی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری
%A صدیقه اظهری
%A آزاده سارانی
%A سیدرضا مظلوم
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J روان پرستاری
%@ 2345-2501
%D 2015

[Download]