پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (5), شماره (19), سال (2015-7) , صفحات (11-24)

عنوان : ( ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی )

نویسندگان: زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوان بخت , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در قالب دو سناریو شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دوگانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، سبب کاهش تولید در فعالیت‌های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش مصرف مصرف‌کنندگان می‌شود.

کلمات کلیدی

حامل‌های انرژی؛ تعادل عمومی؛ هدفمندسازی یارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048343,
author = {زهرا نعمت الهی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and عذرا جوان بخت and دانشورکاخکی, محمود},
title = {ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {19},
month = {July},
issn = {2228-5954},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {حامل‌های انرژی؛ تعادل عمومی؛ هدفمندسازی یارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی
%A زهرا نعمت الهی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A عذرا جوان بخت
%A دانشورکاخکی, محمود
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2015

[Download]