زراعت و فناوری زعفران, دوره (3), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (34-42)

عنوان : ( بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG) )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات نرخ ارز به عنوان یک منبع ایجاد ریسک و نااطمینانی اثر بسیار مهمی بر حجم تجارت بین­ الملل و متعاقب آن بر تراز پرداخت­ ها دارد. با توجه به جایگاه مهم زعفران در صادرات غیرنفتی ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران در 17 بازار مقصد طی دوره­ی 91-1371 است. استفاده از برآوردگر میان گروهی تلفیقی (PMG) و گارچ نمایی (EGARCH) در چارچوب داده ­های تابلویی وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است تا بتوان روابط کوتاه­ مدت و بلندمدت تقاضای صادرات زعفران ایران را برآورد نمود. با در نظر گرفتن سایر تعیین­ کننده­ های تقاضای صادرات، نتایج مطالعه نشان داد، نوسانات نرخ ارز به طور معنی­ داری در بلندمدت اثر مثبتی بر تقاضای صادرات زعفران ایران دارد و این در حالی است که اثر کوتاه­ مدت آن منفی است. بنابراین، شفاف ‌سازی سیاست­ های ارزی (به خصوص در دوره­ های کوتاه­ مدت) و توسعه بازارهای سلف ارزی نقش بسیار مهمی در جهت کاهش درجه­ی ریسک گریزی صادرکنندگان ایران و افزایش صادرات زعفران در بازارهای جهانی ایفا می­ نمایند.

کلمات کلیدی

تجارت بین‌الملل؛ سیاست‌های ارزی؛ نااطمینانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048348,
author = {},
title = {بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {34--42},
numpages = {8},
keywords = {تجارت بین‌الملل؛ سیاست‌های ارزی؛ نااطمینانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG)
%A
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2015

[Download]