آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (10), سال (2015-1) , صفحات (3-30)

عنوان : ( پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از فقها و مفسران به عبارت قرآنی تعاونوا علی اْلتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الإثم وَ اْلعدوان بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان استدلال کرده اند، اما برخی این استدلال را نپذیرفته و با توجه به کاربرد واژۀ نهی، و نیز وجود قرینۀ تنزیهی بودن « تعاون »در دلالت آیۀ شریفه اشکال کرده اند. در این جستار پس از بررسی ادلۀ هر دو گروه و تحلیل آرای لغت شناسان و مفسران و فقهای اسلامی این نتیجه به دست آمد که کلمۀ « اعانت » و « تعاون »در بیشتر موارد در یک معنا استعمال شده اند. همچنین صرفِ دنبال هم بیان شدن و مقابلۀ دو جملۀ پایانی آیۀ شریفه، صلاحیت قرینه بودن برای دلالت نهی بر کراهت را ندارد و اعادۀ فعل تعاون در جملۀ دوم و عدم اکتفا به بیانگر استقلال این دو جمله است. لذا بر اساس حکم عقل و تناسب « لا» حرف حکم و موضوع، دلالت آیۀ شریفه بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان، مسلّم است.

کلمات کلیدی

, حرمت, اثم, عدوان, معاونت بر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048363,
author = {احدی, سیف اله and فخلعی, محمدتقی},
title = {پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {10},
month = {January},
issn = {2251-936x},
pages = {3--30},
numpages = {27},
keywords = {حرمت، اثم، عدوان، معاونت بر گناه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان
%A احدی, سیف اله
%A فخلعی, محمدتقی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2015

[Download]