علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (21), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (113-138)

عنوان : ( بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها )

نویسندگان: ملیحه رجائی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغیر پیش‌بین سعه صدر انجام شده است. بدین منظور 110 معلم طبق فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک تدریس و پرسشنامه سعه صدر مورد ارزیابی قرار گرفته و داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t همبسته، تحلیل و تفسیر شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس غیرفعال گرایش داشتند و معلمان مورد مطالعه در مؤلفه‌هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه‌های انسانگرایی است نمره کمتری نسبت به سایر مولفه‌ها به دست آورده‌اند. از این رو، پیشنهاد می­شود که به آموزه‌های انسان‌گرایی در برنامه‌های درسی تربیت معلم و آموزش‌های ضمن خدمت توجه بیشتری مبذول شود و محققان بعدی در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و بالاخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند.

کلمات کلیدی

, سعه صدر, سبک تدریس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048371,
author = {رجائی, ملیحه and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and مهرام, بهروز},
title = {بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2015},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-8817},
pages = {113--138},
numpages = {25},
keywords = {سعه صدر، سبک تدریس، معلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها
%A رجائی, ملیحه
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A مهرام, بهروز
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2015

[Download]