مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (81-94)

عنوان : ( بهینه سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus heratensis) در مراتع مایان مشهد )

نویسندگان: زهرا زنگنه , کمال الدین ناصری , فریدون ملتی , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چون اندازه گیری تراکم گیاهان اغلب به کمک پلات و در اکثر موارد به روش شمارش پایه ها صورت می گیرد، بنابراین اندازه و شکل پلات از اولین مواردی است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود. در این تحقیق اثر اشکال و سطوح مختلف پلات بر دقت و صحت نمونه گیری به منظور برآورد تراکم گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. اشکال مختلف پلات به ترتیب مربع، مستطیل پهن، مستطیل کشیده و سطوح مختلف پلات1، 2، 4 و 8 مترمربع در نظر گرفته شد که در مجموع 3×4 پلات (تیمار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق مختصات هر یک از پایه های گون خاردار و مرز منطقه مطالعه توسط دوربین دیجیتال برداشت و به کمک نرم‌افزارR نقشه دیجیتال پراکنش گون‏ها در منطقه مورد نظر رسم گردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، پلات مستطیل کشیده 5/0×4 متر بیشترین دقت و صحت را دارا بود که به‌عنوان پلات بهینه انتخاب گردید. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که به منظور صرفه‌جویی در وقت و هزینه جهت نمونه برداری در عرصه، استفاده از روش مکان‌یابی پایه‌های گیاهی و کاربرد نرم افزارR می‌تواند روش مناسبی برای برآورد تراکم گیاهان بوته‌ای باشد و می‌توان از پلاتهای بهینه در این پژوهش برای بوته‌زارهای مشابه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, اندازة پلات, تراکم, دقت, شکل پلات, صحت, نرم افزارR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048380,
author = {زنگنه, زهرا and ناصری, کمال الدین and ملتی, فریدون and منصور مصداقی},
title = {بهینه سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus heratensis) در مراتع مایان مشهد},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2015},
volume = {68},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {81--94},
numpages = {13},
keywords = {اندازة پلات، تراکم، دقت، شکل پلات، صحت، نرم افزارR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus heratensis) در مراتع مایان مشهد
%A زنگنه, زهرا
%A ناصری, کمال الدین
%A ملتی, فریدون
%A منصور مصداقی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2015

[Download]