پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی )

نویسندگان: سارا اربابی , شهلا شریفی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعة دوزبانگی از دیدگاه شناختی مسئله ای است که در سال های اخیر محققان زیادی را به خود مشغول کرده است . در این میان پژ وهش های بسیاری برتری شناختی دوزبانه ها نسبت به تک زبانه ها را گزارش کرده اند. با توجه به کثرت دوزبانگی در ایران، نیاز به مطالعة هرچه بیشتر و عمیق تر این پدیده از جنبه های مختلف احساس می شود. تحقیق حاضر، با هدف بررسی شناختی دوزبانگی در ایران، به تأثیر دوز بانگی بر کنش های اجرایی در دوزبانه های آذری - فارسی پرداخته است. بدین منظور، آزمون ویسکانسین بین 72 دانشجو ( 36 نفر دوزبانه و 36 نفر تک زبانه) اجرا و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره از برتری دوزبانه ها در کنش های اجرایی به طورکل و انعطاف پذیری به طورخاص حکایت داشت . این نتایج که تأییدی است بر نتایج تحقیقات پیشین، نشان دهندة این حقیقت است که برتری شناختی دوزبانه ها ناشی از ماهیت به کارگیری دو زبان متفاوت است و نه نوع زبان.

کلمات کلیدی

, انعطاف پذیری, تک زبانگی, دوزبانگی, شناخت, کنش های اجرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048382,
author = {اربابی, سارا and شریفی, شهلا and مشهدی, علی},
title = {تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {August},
issn = {2588-4123},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {انعطاف پذیری، تک زبانگی، دوزبانگی، شناخت، کنش های اجرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی
%A اربابی, سارا
%A شریفی, شهلا
%A مشهدی, علی
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2014

[Download]