چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2015-05-06

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر )

نویسندگان: محسن ده باشی , امیر رشیدلمیر , زهرا موسوی , سید رضا عطار زاده حسینی , مهدیه زعیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک 1 ترکیباتی مشتق شده از تستوسترون، هورمون اصلی مردانه میباشند، ) 1( تستوسترون که از آن به عنوان پدر اغلب استروئید ها یاد می شود، نوع داروئی آن موسوم به تستوسترون انانتات می باشد که یک هورمون آندروژن طبیعی بوده و به طور گسترده توسط ورزشکاران رشته های قدرتی استفاده می شود. سوء مصرف AAS با طیف گسترده ای از عوارض جانبی همراه است ،که در این بین آسیب های کبدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند، کبد در بسیاری از اعمال متابولیکی از جمله پروتئین سازی و سم زدائی شرکت داشته و همچنین محل نشر آنزیم های مختلفی از جمله آلانین آمینو ترانسفراز ALT ( 2 (، آسپارتات آمینو ترانسفراز AST( 3 ( ، آلکالین فسفاتاز ALP ( 4 ( می باشد که ورود هر گونه آسیب به سلولهای کبد باعث انتشار این آنزیم ها در جریان خون می شود) 2( .در تحقیقی که بر روی سه ورزشکار آمریکایی مصرف کننده استروئیدها، سمیت و کلستاز 5 کبد و افزایش آنزیم های کبد، در اثر مصرف AAS نیز در آزمودنی ها دیده شد،در تحقیق سیلوا بنوتو و همکاران ) 2010 ( تستوسترون آندوکانوات سبب نکروز بافت کبد در موشهای مصرف کننده شد.) 3(ورزش های قدرتی که از نظر فراوانی ورزشکاران بسیاری را تحت پوشش قرار می دهند، بیشترین میزان مصرف استروئید ها را به خود اختصاص داده اند، لذا محور تمرکز این تحقیق بر تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات در یک دوره هشت هفته ای بر میزان تغ ییرات آنزیم های کبد موشهای صحرائی نر اختصاص یافت .

کلمات کلیدی

, تمرین مقاومتی, تستوسترون, کبد, موش صحرائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048393,
author = {ده باشی, محسن and رشیدلمیر, امیر and موسوی, زهرا and سید رضا عطار زاده حسینی and زعیمی, مهدیه},
title = {اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر},
booktitle = {چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرین مقاومتی، تستوسترون، کبد، موش صحرائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر
%A ده باشی, محسن
%A رشیدلمیر, امیر
%A موسوی, زهرا
%A سید رضا عطار زاده حسینی
%A زعیمی, مهدیه
%J چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2015

[Download]