افق دانش, دوره (21), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (20-29)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال )

نویسندگان: مهدی قهرمانی مقدم , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات متعدد نشان داده اند که افزایش سطوح CRP ، اسیداوریک و بیلی روبین تام سرمی با افزایش خطر بروز بیماری عروق کرونر همراه است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب بر سطوح پروتئین واکنشگر C، اسیداوریک و بیلی روبین تام زنان سالمند غیرفعال بود. روش شناسی: دراین مطالعه نیمه تجربی، 21 آزمودنی دردوگروه تجربی (11نفر) و شاهد (10 نفر) با دامنه سنی بین60 تا70سال به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی هشت هفته، هرهفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه با شدتی معادل 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آماری تی همبسته و مستقل حساب شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شدند یافته ها: هشت هفته برنامه تمرینی هوازی منجربه کاهش معنی دار مقادیر وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی زنان سالمند فعال شد (0/05>P). همچنین سطوح پروتئین واکنشگر C و اسیداوریک سرمی در پایان دوره کاهش معنی دار یافت ( به ترتیب(0/01>P) و (0/01>P)). تفاوت معنی داری بین متغیر وزن در بین زنان سالمند فعال و غیرفعال مشاهده شد. نتیجه گیری: این نتایج حاکی از آن است که تمرین هوازی منجربه بهبودی بیومارکرهای جدید قلبی عروقی می شود و می توان با انجام تمرین هوازی از بروز بیماری آترواسکلروزیس جلوگیری به عمل آورد.

کلمات کلیدی

, پروتئین واکنشکر c, اسید اوریک, ورزش و زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048405,
author = {قهرمانی مقدم, مهدی and حجازی, کیوان},
title = {اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال},
journal = {افق دانش},
year = {2015},
volume = {21},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-1855},
pages = {20--29},
numpages = {9},
keywords = {پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک، ورزش و زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال
%A قهرمانی مقدم, مهدی
%A حجازی, کیوان
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2015

[Download]