علوم قرآن و حدیث, دوره (47), شماره (94), سال (2015-9) , صفحات (23-42)

عنوان : ( بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن )

نویسندگان: سیده مریم فضائلی , سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میان متغیرھای بسامد و طول واژه از جمله قوانینی است که جورج کینگزلی زیف آن را کشف کرد که بر اساس آن، ھرچه طول یک کلمه بیشتر باشد، بسامد کاربرد آن در متن کمتر است. در پژوھش حاضر سعی داریم تا این قانون را که تاکنون بر روی زبان عربی قرآن بررسی نشده است، با تمرکز بر روی واژگان اسمی در سورهھای مدنی و مکی احزاب و غافر بررسی کنیم. نتایج حاصل نشان میدھد که استثنای قانون زیف که بر طبق آن واژگانی که کمتر از ٣ واج داشته باشند، بسامدشان در ،٧ ،٦ ، متن نیز کمتر است، در سورهھای احزاب و غافر صدق میکند. ھر دو سوره در مورد کلمات ٣ ١٢ و ١٣ واجی از قانون زیف تبعیت میکنند. اما این سورهھا در سه مورد قانون زیف را ،١١ ،١٠ ،٩ نقض میکنند. اولین مورد نقض این قانون، در سورهھای احزاب و غافر مشاھده شد که در آن ھا کلمات ٤ واجی نسبت به کلمات ٣ واجی بسامد وقوع زیادی داشتند که از دلایل آن نیز تکرار واژگان در سور ۀ غافر است. « یوم » و « ربّ » در سورۀ احزاب و « شَیء » و « کُلّ » ،« ایُّ» اسمی ٤ واجی مانند دومین مورد نقض قانون، بسامد زیاد کلمات ٥ واجی نهتنھا نسبت به کلمات ٤ واجی و ٣ واجی بلکه در مقایسه با طول کل کلمات در سورهھای احزاب و غافر است. از دلایل فراوانی زیاد کلمات ٥ واجی و نیز آھنگ ین بودن قرآن (« نبیّ » و « رسول » ،« الله » میتوان به تکرار زیاد این کلمات (مانند لفظ جلالۀ اشاره کرد. سومین مورد نقض قانون زیف در سورۀ غافر در مورد کلمات ٨ واجی است که این واژگان نسبت به کلمات ٧ واجی بسامد بیشتری دارند که از دلایل بسامد زیاد کلماتی با طول ٨ واج میتوان به اشاره نمود. « صادقینَ » و « کافرینَ » ،« مؤمنات » تکرار اسامی واژگان

کلمات کلیدی

, قانون زیف, بسامد, طول کلمه, زبان عربی قرآن, سورۀ احزاب, سورۀ غافر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048406,
author = {فضائلی, سیده مریم and سیدی, سیدحسین},
title = {بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {47},
number = {94},
month = {September},
issn = {2008-9120},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {قانون زیف، بسامد، طول کلمه، زبان عربی قرآن، سورۀ احزاب، سورۀ غافر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن
%A فضائلی, سیده مریم
%A سیدی, سیدحسین
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2015

[Download]