فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (8), سال (2015-11) , صفحات (19-28)

عنوان : ( بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی سازه های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش )

نویسندگان: مصطفی محمدیان , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های ساندویچی سازه هایی هستند که با وجود وزن کم دارای استحکام قابل توجهی می باشند. پانل های ساندویچی با هسته های باز و منشوری گروهی از این سازه ها بوده که دارای ویژگی هایی منحصر به فرد هستند. نام گذاری این پانلها براساس تعداد موج های هسته صورت می گیرد. در این مقاله از روش الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی وزن این پانل ها با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش استفاده شده است. این الگوریتم از جمله الگوریتم های ابتکاری است که الهام گرفته از نیروی جاذبه و قوانین حرکتی نیوتن می باشد. برای کمینه کردن وزن پانل، ضخامت هسته و رویه و ارتفاع پانل به عنوان متغیرهای طراحی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد با افزایش بار در یک پانل معین، متغیرهای طراحی و وزن بهینه پانل افزایش می یابند. همچنین در یک بارگذاری مشخص، با افزایش تعداد موج های هسته، ضخامت هسته و رویه کاهش و وزن بهینه و ارتفاع پانل افزایش می یابند. همچنین پانل های با تعداد یک و دو موج در هسته دارای وزن بهینه کمتر و کارایی سازه ای بهتر نسبت به سایر پانل ها می باشند. مقایسه نتایج بیانگر کارایی روش الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی وزن این پانل ها و رسیدن به جواب های بهینه کمتر و سرعت همگرایی مناسب می باشد.

کلمات کلیدی

, پانل ساندویچی, هسته منشوری, قیدهای تسلیم و کمانش, بهینه سازی وزن, الگوریتم جستجوی گرانشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048418,
author = {محمدیان, مصطفی and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی سازه های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {8},
month = {November},
issn = {****-0011},
pages = {19--28},
numpages = {9},
keywords = {پانل ساندویچی، هسته منشوری، قیدهای تسلیم و کمانش، بهینه سازی وزن، الگوریتم جستجوی گرانشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی سازه های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش
%A محمدیان, مصطفی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]