دومین همایش پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی وزمین شناسی , 2015-02-18

عنوان : ( مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ )

نویسندگان: سمیراء جهانداری , محمدرضا حسین دخت , عباسعلی اسماعیلی , احمد آسوده , زینب قصوری درگاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روش نفوذ برای ارزیابی بر هم کنش ترکیب 3-هیدروکسی 2-اکسیندول به آلبومین سرم گاو استفاده شده است. در این روش با توجه به تفاوت در میزان نفوذ لیگاند از کیسه به درون بافر در حضور و غیاب آلبومین، تعداد لیگاند های آزاد دارو محاسبه و از روی آن ظرفیت پیوندی و ثابت اتصال برآورد گردید و با توجه به اینکه مقدار ضریب هیل بزرگ‌تر از یک شد، پیوند تعاونی مثبت نشان داده شد و ظرفیت پیوندی آن برابر با 729/1 و ثابت اتصال آن610 ×89/4 بدست آمد. برای تشخیص جایگاه اتصال این ترکیب در سطح BSA، از روش داکینگ استفاده شد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار اتوداک vina، سه جایگاه با حد اقل انرژی kcal/mol 8/5-، kcal/mol 7/4- و kcal/mol 6/4- برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, ثابت اتصال, نفوذ, داکینگ, آلبومین سرم گاو, بر¬هم¬کنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048433,
author = {جهانداری, سمیراء and حسین دخت, محمدرضا and اسماعیلی, عباسعلی and آسوده, احمد and قصوری درگاهی, زینب},
title = {مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ},
booktitle = {دومین همایش پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی وزمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ثابت اتصال، نفوذ، داکینگ، آلبومین سرم گاو، بر¬هم¬کنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ
%A جهانداری, سمیراء
%A حسین دخت, محمدرضا
%A اسماعیلی, عباسعلی
%A آسوده, احمد
%A قصوری درگاهی, زینب
%J دومین همایش پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی وزمین شناسی
%D 2015

[Download]