پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2016-3) , صفحات (75-88)

عنوان : ( کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3 )

نویسندگان: محمد حسن جهاندار , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , علیرضا حق پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری سالمونلا یکی از عوامل ایجاد بیماریهای عفونی و به عنوان یک بیماری مشترک در انسان و حیوانات، از لحاظ بهداشتی و اقتصادی دارای اهمیت فراوان است، که تا کنون واکسن برای آن تولید نشده است. ژن InvG به سبب ساختاری و به عنوان یکی از ژن های اصلی تشکیل دهنده سیستم ترشحی نوعIII و همچنین قرار گرفتن در غشاء باکتری، نقش مهمی را در اتصال اولیه باکتری به سلول میزبان دارد. هدف اصلی از پژوهش حاضر بیان پروتئین نوترکیب InvG و معرفی آن به عنوان یک ادجوانت موثر جهت DNA واکسن بود. در این پژوهش با طراحی آغازگر اختصاصی و استفاده از روش PCR، ژن InvG باکتری سالمونلا تکثیر گردید. پس از تخلیص، ژن فوق در ناقل پلاسمیدی pET32a(+) جهت بیان کلون شد. سپس پلاسمیدی نوترکیب pET32a-InvG وارد باکتری اشریشیاکلی سویه BL21- DE3 گردید. به منظور تولید پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی، باکتری حاوی پلاسمید بیانی و ژن هدف (InvG) با استفاده از IPTG القاء شد. نتایج توالی یابی نشان داد که توالی ژن تکثیر شده در حامل بیانی pET32a کلون شده با ترادف ثبت شده برای ژن InvG در بانک ژن یکسان بود. تولید پروتئین نوترکیب با القاء IPTG به میزبان حاوی پلاسمید pET32a -InvG با موفقیت انجام گرفت. تایید بیان ژن InvG در این سیستم بیانی، توسط آنالیز SDS-PAGE و دات بلاتینگ انجام گردید. پژوهش حاضر نشان داد تولید پروتئین نوترکیب InvG در میزبان اشریشیاکلی امکان پذیر است و پروتئین تولید شده، وزنی در حدود 81 کیلو دالتون دارد.

کلمات کلیدی

, ژن InvG , سالمونلا, پروتئین نوترکیب, ناقل پلاسمیدی .pET32a
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048434,
author = {جهاندار, محمد حسن and نصیری, محمدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and حق پرست, علیرضا},
title = {کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {75--88},
numpages = {13},
keywords = {ژن InvG ، سالمونلا، پروتئین نوترکیب، ناقل پلاسمیدی .pET32a},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3
%A جهاندار, محمد حسن
%A نصیری, محمدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A حق پرست, علیرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2016

[Download]