مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (18), سال (2015-3) , صفحات (32-53)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد )

نویسندگان: وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در طبیعت، خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک، همواره با کاهش کیفیت آب همراه است. این تحقیق - - در مزرعه ای با بافت شنی لومی در فاصله 52 کیلومتری از مرکز شهر مشهد، در دو سال زراعی 9911 19 و 9919 15 اجرا گردید. طرح آزمایشی موردنظر به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی بود که در آن 8 و 99 دسی زیمنس بر متر به ترتیب ،2 ،1/ چهار فاکتور مقدار شوری آب آبیاری ) 2 S1 ، S2 ، S3 و S4 ( به عنوان کرت 52 و 21 درصد نیاز آبی به ترتیب ،952 ، های اصلی، چهار سطح آبیاری به عنوان فاکتور فرعی ) 911 I1 ، I2 ، I3 و I4 ( و دو رقم کلزا )هایولا 119 و آرجی اس 119 ( به عنوان فاکتور فرعی بود که در سه تکرار اجرا گردید. تابع خطی لگاریتمی در تمام شوریها در تیمار I4 عملکرد دانه را بیشتر از واقعیت برآورد میکند. بر اساس نتایج به دست آمده توابع درجه دوم و متعالی به ترتیب برآوردهای بهتری نسبت به دو تابع دیگر دارند. مقادیر ضریب تعیین R2 نشان میدهد که در =1/ رقمهای هایولا و آرجی اس، تابع درجه دوم با 11 R2 =1/ و 8 R2 در رتبه اول قرار میگیرد. در مقابل کمترین مقدار ضریب تعیین در رقم هایولا و آرجی اس به ترتیب مربوط به توابع خطی لگاریتمی و متعالی بود. توجه به نتایج آماری مشخص شده که مبنای مقایسه توابع قرار گرفته است، تابع درجه دوم )با رتبه نهایی یک( نسبت به سایر توابع برتری نسبی دارد و پس از آن تابع متعالی با رتبه 5 نتایج قابل قبولی دارد و توابع خطی ساده و خطی لگاریتمی در رتبه های 95 )رقم هایولا( / بعدی قرار می گیرند. بررسی میانگین ریشه دوم خطا نشان می دهد که تابع متعالی مجموعاً به میزان 2 8 )رقم آرجی اس( درصد عملکرد را کمتر )با توجه به / و 95 CRM مثبت( از مقادیر واقعی برآورد نموده در صورتیکه 6 درصد عملکرد را کمتر )با توجه به / 99 و 1 / تابع درجه دوم مجموعاً به میزان 5 CRM مثبت( از مقادیر واقعی برآورد کرده است. بنابراین با توجه به مقایسه های انجام شده شاخصهای مذکور برای توابع مختلف و نیز رتبه نهایی یک که به تابع درجه دوم تعلق گرفته است، این تابع به عنوان تابع بهینه تولید در شرایط توأم شوری و کم آبیاری برای رقمهای هایولا و آرجی اس در منطقه مشهد معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

, تنش آبی, تنش شوری, توابع تولید, کلزا, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048437,
author = {یزدانی, وحید and داوری, کامران and قهرمان, بیژن and کافی, محمد},
title = {ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2015},
volume = {5},
number = {18},
month = {March},
issn = {2251-7359},
pages = {32--53},
numpages = {21},
keywords = {تنش آبی، تنش شوری، توابع تولید، کلزا، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد
%A یزدانی, وحید
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%A کافی, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2015

[Download]