مطالعات انقلاب اسلامی, دوره (11), شماره (39), سال (2015-3) , صفحات (139-158)

عنوان : ( چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , فاطمه سادات جعفرنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف عرضه رویکرد گفتمان سازانه در حکم رویکرد مطلوب در انتقال معارف انقلاب اسلامی، به ویژه نظریه ولایت فقیه انجام شده است. ابتدا توصیفی کلی از وضعیت موجود در انتقال نظریه ولایت فقیه انجام گرفت و سپس رویکرد مطلوب، یعنی رویکرد گفتمان سازانه معرفی و با مفهوم شناسی واژه های اساسی پژوهش، به تبیین ویژگی های نگاه گفتمان سازانه در انتقال این نظریه پرداخته شد. رویکرد گفتمان سازانه به دلیل داشتن چهار عنصر اساسی، یعنی ایدئولوژی، هدف، فرایند و نتیجه که همگی نیز هم راستا با معارف حقه اسلامی است، قابلیت تحقق اهداف اساسی ملحوظ در این نظریه را دارد و لذا ضروری است این رویکرد جایگزین رویکردهای جاری نظام برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران در بحث از نظریه ولایت فقیه گردد.

کلمات کلیدی

, گفتمان, گفتمان سازی, ایدئولوژی برنامه درسی, نظریه ولایت فقیه, انقلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048443,
author = {امین خندقی, مقصود and جعفرنیا, فاطمه سادات},
title = {چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران},
journal = {مطالعات انقلاب اسلامی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {39},
month = {March},
issn = {2008-5834},
pages = {139--158},
numpages = {19},
keywords = {گفتمان، گفتمان سازی، ایدئولوژی برنامه درسی، نظریه ولایت فقیه، انقلاب اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
%A امین خندقی, مقصود
%A جعفرنیا, فاطمه سادات
%J مطالعات انقلاب اسلامی
%@ 2008-5834
%D 2015

[Download]