علوم خاک و آب, دوره (29), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (94-103)

عنوان : ( الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان )

نویسندگان: روح الله میرزایی , هادی قربانی , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای درک بهتر وسعت آلودگی خاک به عناصر سنگین و اثر آن بر اکوسیستم، داشتن اطلاعات مکانی اثر بوم شناختی آن ها ضروری است. ازاین رو، در این پژوهش، الگوی مکانی خطر بوم شناختی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، مس، نیکل و روی) در خاک سطحی استان گلستان مشخص شده است. بدین منظور، از سراسر استان 346 نمونه خاک سطحی 30-0 سانتی متر) جمع آوری شد. پس از انجام آماده سازی های اولیه نمونه ها با ترکیبی از اسیدهای مختلف هضم شده و ) غلظت عناصر مذکور در آن ها قرائت شد. سپس بر اساس غلظت پایه و معادلات موجود، خطر تجمعی عناصر برای هر نقطه نمونه برداری مشخص گردید و سپس با استفاده از روش کریجینگ معمولی، الگوی مکانی خطر بوم شناختی عناصر مشخص شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کل کادمیوم، سرب، مس، نیکل و روی در منطقه مورد مطالعه، به 82 میلیگرم در کیلوگرم است و دامنه تغییرات آنها هم به ترتیب / 34 و 08 /88 ،23/9 ،15/42 ،0/ ترتیب: 12 392 است. نتایج درون یابی مشخص کرد که سه منطقه اصلی با / 75 و 4 /85 ، 84/4 ،37/2 ،0/ عبارت از 35 آسیب پذیری بوم شناختی بسیار زیاد قابل شناسایی است: الف- منطقه ای در مرکز قسمت جنوبی استان که در قسمت کوهستانی استان واقع شده است. ب- قسمتی که به صورت نواری در شرق استان از جنوب به شمال امتداد دارد و ج-منطقه ای در شمال غربی استان که منطبق با مناطق دشتی و تالاب صوفیکم و مناطق مجاور می باشد.

کلمات کلیدی

, عناصر سمی, آسیب پذیری بوم شناختی, درون یابی, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048444,
author = {روح الله میرزایی and هادی قربانی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8310},
pages = {94--103},
numpages = {9},
keywords = {عناصر سمی، آسیب پذیری بوم شناختی، درون یابی، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان
%A روح الله میرزایی
%A هادی قربانی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2015

[Download]