مهندسی مکانیک شریف, دوره (30), شماره (1), سال (2014-10) , صفحات (127-132)

عنوان : ( تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ )

نویسندگان: حمید اختراعی طوسی , آرمین دانشور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از اشیاء مادی مانند پارچه و کاغذ بصورت ورقههای نازک که آنها را غشاء مینامیم تولید میشوند. از آنجا که این مواد در مقابل خمش و فشار مقاومتی نشان نمیدهند در معرض چینخوردن قرار دارند. اغلب این غشاءها دارای خواص ارتوتروپ هستند. یعنی در جهات متفاوت خواص آنها تفاوت دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی اثر خواص ارتوتروپیک ورق بر چینخوردگی آن میباشیم. بدین منظور ضمن معرفی شیوههای مختلف تحلیل نظری و شبیهسازی کامپیوتری با انتخاب یک مسئله عمومی در مورد بارگذاری غشاء ارتوتروپ، تاثیر عوامل مختلف بر چینخوردگی غشاء مطالعه میشود. روش تحلیلی مورد استناد در رویکرد نظری مبتنی بر تحلیل غشائی رادمن میباشد. در این تحقیق اثر میزان انحراف راستای بار از امتداد محورهای مادی غشاء، میزان کشیدگی و نسبت خواص ارتجاعی راستاهای اصلی غشاء بر دامنه چین، تعداد، عمق و راستای چینها بررسی میشود. نتایج در قالب تعدادی نمودار ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, غشاء, ارتوتروپ, چین خوردگی, روش رادمن, آباکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048447,
author = {اختراعی طوسی, حمید and دانشور, آرمین},
title = {تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ},
journal = {مهندسی مکانیک شریف},
year = {2014},
volume = {30},
number = {1},
month = {October},
issn = {2676-4733},
pages = {127--132},
numpages = {5},
keywords = {غشاء، ارتوتروپ، چین خوردگی، روش رادمن، آباکوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ
%A اختراعی طوسی, حمید
%A دانشور, آرمین
%J مهندسی مکانیک شریف
%@ 2676-4733
%D 2014

[Download]