اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (343-351)

عنوان : ( برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) )

نویسندگان: حسین محمدی , فرشاد شعبانیان , اهون کاسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم دارای نوساناتی هستند که می تواند محیط نامطمئنی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. از این رو، در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت‌های گروه قند و شکر سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1390-1380 پرداخته شده است. برآورد مدل در قالب داده های تابلویی و تحلیل اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بازده دارایی ها دارای تأثیر منفی و غیر معنادار بر شاخص Q توبین بوده‌اند. نرخ سود بانکی دارای اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده بازار نیز دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص Q توبین بوده است.

کلمات کلیدی

شاخص Q توبین; داده‌های تابلویی; نرخ سود بانکی; نرخ ارز; نرخ بازده دارایی‌ها; صنایع قند و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048450,
author = {محمدی, حسین and شعبانیان, فرشاد and کاسب, اهون},
title = {برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4722},
pages = {343--351},
numpages = {8},
keywords = {شاخص Q توبین; داده‌های تابلویی; نرخ سود بانکی; نرخ ارز; نرخ بازده دارایی‌ها; صنایع قند و شکر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)
%A محمدی, حسین
%A شعبانیان, فرشاد
%A کاسب, اهون
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2015

[Download]