اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (86-93)

عنوان : ( تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه )

نویسندگان: حامد بی ابی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش عوامل اقتصادی روی آلودگی و تخریب محیط زیست یکی از موضوعات مهم در پژوهش‌های اقتصادی و زیست محیطیاست که محققان زیادی در این خصوص به مطالعه و تحقیق پرداخته‌اند. یکی از موضوعاتی که در عرصه محیط زیست توجه کم‌تری به آن شده، تاثیر عوامل اقتصادی از جمله بازبودن اقتصاد روی آلودگی منابع آّب است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش داده های تابلویی، ارتباط بین شاخص باز بودن اقتصاد و آلودگی آب های زیرزمینی در دوگروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی شده است. برای این منظور، با استفاده از داده¬های شاخص تقاضای بیولوژیکی اکسیژن (BOD)، به عنوان شاخص آلودگی منابع آب زیرزمینی، نسبت مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص حجم اقتصاد در دوره زمانی 1995 تا 2006، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و پناهگاه آلودگی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ارتباط بین تولید سرانه و آلودگی منابع آب در کشورهای توسعه یافته به شکل U و در کشورهای در حال توسعه به شکل U معکوس است و بنابراین فرضیه زیست محیطی کوزنتس در گروه کشورهای در حال توسعه تایید شده است. هم‌چنین با افزایش شاخص باز بودن اقتصاد، آلودگی منابع آب در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیری نخواهد پذیرفت در حالی که در گروه کشورهای در حال توسعه، آلودگی منابع آب افزایش خواهد یافت. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی نیز در کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تولید سرانه, باز بودن اقتصاد, آلودگی آب, فرضیه پناهگاه آلودگی, منحنی زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048451,
author = {بی ابی, حامد and محمدی, حسین and ابوالحسنی, لیلی},
title = {تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {86--93},
numpages = {7},
keywords = {تولید سرانه، باز بودن اقتصاد، آلودگی آب، فرضیه پناهگاه آلودگی، منحنی زیست محیطی کوزنتس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
%A بی ابی, حامد
%A محمدی, حسین
%A ابوالحسنی, لیلی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2015

[Download]