تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (63-81)

عنوان : ( عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , فاطمه سخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است که صادرات آن تحت تاثیر عوامل ‏مختلف از جمله نوسانات قیمت پسته قرار داشته است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته با تاکید بر ‏نوسانات قیمت های نسبی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف چندین مدل‎ GARCH ‎متقارن و نامتقارن برای بررسی ‏اثر نوسانات قیمت بر عرضه صادرات پسته برآورد شده و معادله تابع عرضه صادرات با فرم لگاریتم خطی با استفاده از فرآیند ‏خود توضیح با وقفه های گسترده‎ (ARDL) ‎و‎ ‎مدل تصحیح‎ ‎خطا ‏‎(ECM)‎‏ جهت بررسی وجود رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت بین ‏متغیر‌های مدل،‎ ‎بررسی شده است. داده‌های تحقیق بصورت سری زمانی سالانه طی دوره 1360-1389 جمع آوری شده ‏است. نتایج تجربی نشان می¬دهد که مناسبترین مدل برای بررسی نوسانات قیمت بر عرضه صادرات محصول پسته، مدل‎ ‎‏ ‏EGARCH‏ است که در آن نوسانات قیمت های نسبی پسته در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای اثر منفی، معنی‌دار و نامتقارن بر ‏عرضه صادرات پسته است. سایر متغیرهای تحقیق یعنی تولید داخلی پسته، درآمد حاصل از صادرات نفت و نرخ واقعی ارز نیز ‏دارای علامت مورد انتظار بر عرضه صادرات پسته می‌باشند. پیشنهاد می‌شود که در تدوین سیاست های تجاری محصول پسته ‏به روند قیمت های نسبی و نوسانات آن نیز توجه شود و همچنین تا حد امکان از بروز شوک های منفی در عرضه صادرات ‏پسته اجتناب گردد.‏

کلمات کلیدی

, عرضه صادرات پسته, ‏GARCH, فرآیند خود توضیح با وقفه‌های گسترده‎ (ARDL)‎, الگوی‎ ‎تصحیح‎ ‎خطا ‏‎ (ECM)‎, نوسانات ‏قیمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048452,
author = {محمدی, حسین and سخی, فاطمه},
title = {عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-6407},
pages = {63--81},
numpages = {18},
keywords = {عرضه صادرات پسته، ‏GARCH، فرآیند خود توضیح با وقفه‌های گسترده‎ (ARDL)‎، الگوی‎ ‎تصحیح‎ ‎خطا ‏‎ (ECM)‎، نوسانات ‏قیمت پسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایران
%A محمدی, حسین
%A سخی, فاطمه
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2015

[Download]