اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران , 2015-03-18

عنوان : ( عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391 )

نویسندگان: غلامرضا حسنی درمیان , مجید جلیل زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضرکوشش نموده ضمن مروردیدگاههای مختلف درباب شادی،بااتخاذ رویکردی جامعه شناختی به بررسی میزان شادی وعوامل موثربرآن درمیان نوجوانان شهر مشهددر سال 1391 بپردازد. در این مطالعه ازروش پیمایش استفاده شده است.جامعه آماری دانش آموزان نوجوان 12 تا 18 ساله شهر مشهدو حجم نمونه 192 نفر بوده است. برای بررسی میزان شادی از پرسشنامه سنجش شادی آکسفورد و برای بررسی عوامل جامعه شناختی موثربرآن ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که 41.4درصد ازافرادجامعه آماری موردبررسی به اندازه کافی شادهستند 45.1 تاحدودی شادهستندو13.5 درصد شاد نیستند. این بررسی نشان می دهد بین سطوح درآمدی خانواده ومیزان شادی درمیان نوجوانان تفاوت معناداری وجود دارد بطوریکه خانوارهای با درآمد متوسط بیش از خانوارهای با درآمد بالا ودرآمد در سطح پایین شادهستند. ( sig=0.04 وF=0.574 )همچنین خانوارهای که دربرنامه زندگی خودساعات مناسب بیشتری رابه تفریح وسر گرمی می پردازند،شادتر هستند ( sig=0.04 و F=0.184 ) وازطرف دیگر نوجوانانی که ازاوقات فراغت ، روابط خانوادگی وخویشاوندی گرمتری برخوردارند ازروحیه شادتری بهره مندهستند. sig=0.000) و F=0.574 )

کلمات کلیدی

, شادی , نوجوانان , روابط خانوادگی, اوقات فراغت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048458,
author = {حسنی درمیان, غلامرضا and مجید جلیل زاده},
title = {عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391},
booktitle = {اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شادی ، نوجوانان ، روابط خانوادگی،اوقات فراغت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%A مجید جلیل زاده
%J اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران
%D 2015

[Download]