پژوهش سیاست نظری, دوره (4), شماره (14), سال (2015-3) , صفحات (29-55)

عنوان : ( بازنمایی انگاره های فلسفه اخلاق کانتی در اندیشه سیاسی «جان رالز» )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , نعیمه اسدی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جان رالز» متأثر از فلسفۀ اخلاقی کانت بوده و بازنمایی فلسفۀ اخلاق کانتی در آثارش مشهود است. در این مقاله به منظور آشکار کردن میراث کانت برای نظریۀ سیاسی وی، سه موضوع انسان­گرایی، ارایۀ بدیل اخلاقی و سازنده­ گرایی بررسی می‌شود. در بخش انسان­گرایی، اهمیت انسان در اندیشه­های کانت و رالز تبیین شده است. کانت انسان را هدف می‌داند نه وسیله. همین مسئله در اندیشه­های این دو، سبب ارائۀ بدیل اخلاقی در برابر اخلاق غایت­ گرایانه شد که اخلاق وظیفه­ گرایانه نام دارد. تأثیر کانت بر پیروانش تا آنجا بود که آنها از جمله رالز را لیبرال­های وظیفه­ شناس یا کانتی می‌نامند. تلاش کانت و به پیروی از وی رالز برای ایجاد ارتباطی مناسب بین مفهوم شخص آزاد و برابر و مفهوم عدالت، سازنده­گرایی خاص آنها را به وجود آورده است. در این مقاله سعی شده است تا فلسفۀ سیاسی و انگاره های اخلاق کانتی اندیشۀ رالز بر اساس روش هنجاری تبیین شود.

کلمات کلیدی

, کانت, رالز-انسان گرایی, شهودگرایی, سازنده گرایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048461,
author = {اطهری, سیدحسین and اسدی پور, نعیمه},
title = {بازنمایی انگاره های فلسفه اخلاق کانتی در اندیشه سیاسی «جان رالز»},
journal = {پژوهش سیاست نظری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {2008-5796},
pages = {29--55},
numpages = {26},
keywords = {کانت، رالز-انسان گرایی، شهودگرایی، سازنده گرایی، اخلاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی انگاره های فلسفه اخلاق کانتی در اندیشه سیاسی «جان رالز»
%A اطهری, سیدحسین
%A اسدی پور, نعیمه
%J پژوهش سیاست نظری
%@ 2008-5796
%D 2015

[Download]