پژوهش های قرآنی, دوره (20), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (6-29)

عنوان : ( نگرشی نو به قلمرو قران )

نویسندگان: محمد خامه گر , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بحث های مهم در حوزه قرآن شناسی، بررسی قلمرو قرآن و علوم است. مسأله محوری در این بحث آن است که آیا قرآن به همه آنچه علوم انسانی و تجربی بدان راه یافته اند، اشاره کرده است یا آنکه هیچ سخنی در این رابطه ندارد؟ یا آنکه در پرداختن به برخی از علوم جامعیت داشته و در علوم دیگر از نسبیت برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش ها دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. گروهی معتقدند قرآن، همه علوم، حتی علوم بشری و طبیعی را به طور کامل در خود دارد. گروه دیگری معتقدند قرآن نه تنها عهده دار علوم بشری نیست، که حتی در مباحث دینی نیز تمام سخن را نیاورده است. دیدگاه سومی می گوید قرآن در جنبه هدایت و تربیت همه نیازهای انسان را پاسخ داده، اما در زمینه سایر آموزه های علمی، به مناسبت مباحث تربیتی خود، نکاتی را به میان آورده است. دیدگاه چهارم که برای نخستین بار در این نوشتار بدان اشاره شده، این است که قرآن هیچ گونه تعهدی در برابر علوم مختلف حتی علم اخلاق و کلام و فقه به معنای مصطلح آن ندارد و تنها در برابر اهدافی که برای تأمین آنها نازل شده، متعهد است. این اهداف با مطالعه و دسته بندی اهداف سوره های قرآن قابل شناسایی است. ازاین رو برای شناسایی قلمرو قرآن ابتدا باید اهداف سوره ها شناسایی و استخراج شوند و سپس اهداف اصلی و فرعی قرآن که بیانگر گستره معارف آن است، تبیین شود.

کلمات کلیدی

, قلمرو قرآن, معارف قرآن, علوم, اهداف سوره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048470,
author = {خامه گر, محمد and رستمی, محمدحسن},
title = {نگرشی نو به قلمرو قران},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2015},
volume = {20},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-9815},
pages = {6--29},
numpages = {23},
keywords = {قلمرو قرآن، معارف قرآن، علوم، اهداف سوره ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی نو به قلمرو قران
%A خامه گر, محمد
%A رستمی, محمدحسن
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2015

[Download]