نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-12

عنوان : ( پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش )

نویسندگان: رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرش هیدرولیکی یکی از پدیدههای مهم در علم هیدرولیک میباشد که تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه آن صورت گرفته و خصوصیات و مشخصاتش گزارش شده است. یکی از مشخصات مهم و ناشناخته در این پدیده الگوی تغییرات سرعت در مقاطع مختلف پرش بوده که به علت کمبود امکانات اندازهگیری سرعت در آزمایشگاهها و زمان بر بودن اندازهگیری تاکنون در مطالعات صورت گرفته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. براساس بررسی مقالات و مطالعات حاضر تعداد 1414 داده سرعت، مربوط به مقاطع و ارتفاع های مختلف از پرش هایی با اعداد فرود متفاوت روی بسترهای موج دار سینوسی گردآوری شده است. با توجه به محدودیت ها و مشکلات برداشت سرعت در نقاط مختلف پرش، این پژوهش با هدف بکارگیری روش ماشین بردار پشتیبان جهت پیش بینی سرعت در نقاط مختلف پرش صورت گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق SVM1 میتوان بیان نمود که این روش مقادیر سرعت در نقاط مختلف پرش را نسبت به نتایج حاصل آزمایشگاه با 0 پیش بینی میکند. از طرف دیگر / برابر 026 RMSE 0 و مجذر میانگین مربعات خطا / برابر 9814 R ضریب تبیین 2 با توجه به نتایج قابل قبول این روش میتواند مقادیر سرعت در نقاط مختلف پرش که در آزمایشگاه اندازه گیری نشده را با دادن پارامترهای موثر بر آن، بصورت قابل قبولی برآورد نمود

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی, ماشین بردار پشتیبان, الگوی تغییرات سرعت, پیش بینی سرعت, بسترهای موج- دار سینوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048475,
author = {بدیع زادگان, رضا and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پرش هیدرولیکی، ماشین بردار پشتیبان، الگوی تغییرات سرعت، پیش بینی سرعت، بسترهای موج- دار سینوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش
%A بدیع زادگان, رضا
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]