به زراعی نهال و بذر, دوره (30), شماره (4), سال (2014-11) , صفحات (441-456)

عنوان : ( کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مهدی جمشید عینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر سطوح آبیاری و کشت پر تراکم بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این مطالعه، مقادیر آبیاری (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی زعفران) به عنوان عامل اصلی و سطوح کشت پر تراکم (شامل 50، 100، 200 و 300 بنه در متر مربع)، عامل فرعی در آزمایش بودند. بر اساس نتایج آزمایش، کمترین میزان جذب نیتروژن در اندام هوایی و بنه زعفران (به ترتیب 02/6 و 62/5 گرم در متر مربع) در شرایط اجرای کاشت 50 بنه در متر مربع + 50 درصد آبیاری مشاهده شد. با افزایش تراکم کاشت در هر دو سال، کارایی جذب، کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در زعفران به طور معنی داری رو به افزایش گذاشت. همچنین در سال دوم، کارایی جذب، کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در زعفران بیش از سال اول بود. به نظر می رسد که تراکم بالای کاشت زعفران که "الگوی کشت پر تراکم" نامیده می شود، بتواند به عنوان راهی جهت افزایش کارایی مصرف نیتروژن در زعفران مورد توجه باشد.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, شاخص برداشت نیتروژن, غلظت نیتروژن, کارایی مصرف نیتروژن, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048481,
author = {کوچکی, علیرضا and سیدی, سیدمحمد and جمشید عینی, مهدی},
title = {کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه},
journal = {به زراعی نهال و بذر},
year = {2014},
volume = {30},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-6946},
pages = {441--456},
numpages = {15},
keywords = {بنه دختری، شاخص برداشت نیتروژن، غلظت نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن، نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه
%A کوچکی, علیرضا
%A سیدی, سیدمحمد
%A جمشید عینی, مهدی
%J به زراعی نهال و بذر
%@ 2008-6946
%D 2014

[Download]