نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی )

نویسندگان: افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقاطشکست 1 به دلایل طبیعی و یا غیرطبیعی در بستر رودخانهها به صورت پلههای متوالی شکل میگیرند. در تحقیق حاضر مهاجرت دو نقطهشکست متوالی به فاصله یک متر در یک کانال مستطیلی به ازای دبیهای مختلف بهطور آزمایشگاهی و عددی بررسی شد. پس از شروع جریان دو نقطهشکست اولیه در مدت زمان کوتاهی محو شدند اما کفکنی و رسوبگذاری، یک موج تیز پسرو به سمت بالادست و یک موج پیشرو در پاییندست به وجود آورد. در حد فاصل این دو موج، بستر کانال با شیب تند گسترش یافت. افزایش دبی سبب افزایش نرخ حرکت امواج پسرو و پیشرو شد. با پسروی نقطهشکست اول یک پشتهی کناری در بالادست کانال شکل گرفت و توسعه HEC-RAS V پیدا کرد اما در پاییندست، آبراهه پیچانی شد. معادلات جریان و انتقال رسوب با نرمافزار 4.1.0 حل شد. در مقایسه با دادههای آزمایشگاهی موجود رابطهی انتقال رسوب ایکرز-وایت از دقت مناسبی برای پیشبینی تغییرات تراز بستر برخوردار بو

کلمات کلیدی

, نقاطشکست, مهاجرت نقاطشکست, فرسایش و رسوبگذاری, انتقال رسوب, مدل Hec-RAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048494,
author = {فولادی سمنان, افشین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقاطشکست، مهاجرت نقاطشکست، فرسایش و رسوبگذاری، انتقال رسوب، مدل Hec-RAS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی
%A فولادی سمنان, افشین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]