فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (55-73)

عنوان : ( کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea )

نویسندگان: سمانه محمدی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی فعالیت ضد قارچی پنج اسانس گیاه دارویی علیه کپک خاکستری، آزمایشی به ورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی تحت شرایط درون شیشه ای و بر روی میوه توت فرنگی رقم سلوا اجرا شد.

کلمات کلیدی

, زیره سیاه, کپک خاکستری, توت فرنگی, آنتوسیانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048498,
author = {محمدی, سمانه and آروئی, حسین and تهرانی فر, علی and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea},
journal = {فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2252-0813},
pages = {55--73},
numpages = {18},
keywords = {زیره سیاه; کپک خاکستری; توت فرنگی; آنتوسیانین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea
%A محمدی, سمانه
%A آروئی, حسین
%A تهرانی فر, علی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی
%@ 2252-0813
%D 2012

[Download]