مهار زیستی در گیاه پزشکی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (47-57)

عنوان : ( بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماری )

نویسندگان: حسین میرزایی نجفقلی , سوما نریمانی , میلاد آیینی , سید محسن تقوی , سعید طریقی , محمد جواهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیکی از عوامل محدود کننده‌ی تولید گوجه‌فرنگی در دنیا بیماری پژمردگی باکتریایی با عامل Ralstoniam solanacearum L. می‌باشد. با توجه به اهمیت این بیماری در گوجه‌فرنگی، یافتن ارقام مقاوم و استفاده از عوامل کنترل زیستی می‌تواند یک راهکار مؤثر و بی‌خطر در کاهش خسارت این بیماری می‌باشد. در این پژوهش از ارقام فلات-111، سوپر کوین، سوپر‌سی‌اچ، پتو، فالکاتا، کال جی ان-3 و ارلی اوربانا استفاده گردید. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با یک عامل بیماری در دو سطح (آلودگی و عدم آلودگی) و عامل رقم با هفت سطح در چهار تکرار انجام شد. آنالیز آماری با نرم افزار SAS صورت گرفت. همچنین از عوامل آنتاگونیست Trichoderma harzianum T.BI، Bacillus subtilis B7وPseudomonas fluorescens CHAO برای ارزیابی تأثیر آن‏ها در فاکتورهای رشدی و کنترل بیماری استفاده گردید. در بررسی اثر ضدباکتریایی عوامل آنتاگونیست در محیط‌کشت، باکتری B. subtilis B7 و قارچ T. harzianum T.BI به‌ترتیب هاله‌ی بازدارنده به قطر 5 و 3 میلی‌متر ایجاد نمودند، اما باکتری P.fluorescens CHAO هیچ هاله‌ای روی محیط‌کشت ایجاد نکرد. نتایج مقایسه میانگین شاخص‌های عملکردی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نشان داد که از نظر شاخص طول ساقه رقم سوپر کوین کمترین کاهش و رقم ارلی اوربانا بیشترین کاهش طول ساقه را در تیمار آلوده نشان داد. در شاخص وزن تر اندام‌های هوایی ارقام، رقم سوپر کوین کمترین و ارقام سوپر سی‌اچ، فلات و فال کاتا بیشترین کاهش وزن تر را نشان دادند. همچنین کمترین کاهش وزن خشک اندام هوایی در تیمار آلوده رقم سوپر کوین بود. نتایج استفاده از عوامل آنتاگونیست نشان داد، که قارچ T. harzianum T.BI و باکتری B. subtilis B7 از نظر شاخص‌های طول ساقه، وزن تر اندام هوایی و ریشه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه بهترین گزینه برای کنترل پژمردگی باکتریایی می‌باشند.

کلمات کلیدی

بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048508,
author = {حسین میرزایی نجفقلی and سوما نریمانی and میلاد آیینی and سید محسن تقوی and طریقی, سعید and محمد جواهری},
title = {بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماری},
journal = {مهار زیستی در گیاه پزشکی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-4223},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماری
%A حسین میرزایی نجفقلی
%A سوما نریمانی
%A میلاد آیینی
%A سید محسن تقوی
%A طریقی, سعید
%A محمد جواهری
%J مهار زیستی در گیاه پزشکی
%@ 2322-4223
%D 2015

[Download]