تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (205-222)

عنوان : ( روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی )

نویسندگان: المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی کومله , زینب اورسجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط رقابتی علف های هرز سوروف آبی و سوروف برنج در هر کپه در یک مطالعه مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت.عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه هر دو گونه علف هرز بیشتر از برنج بوده و تنها شاخص برداشت برنج بیشتر از علف های هرز بود.

کلمات کلیدی

, شاخص غالبیت, ضریب تزاحم نسبی, عملکرد نسبی, قابلیت رقابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048537,
author = {المیرا محمدوند and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and عباس شهدی کومله and زینب اورسجی},
title = {روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-739X},
pages = {205--222},
numpages = {17},
keywords = {شاخص غالبیت، ضریب تزاحم نسبی، عملکرد نسبی،قابلیت رقابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی
%A المیرا محمدوند
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A عباس شهدی کومله
%A زینب اورسجی
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2015

[Download]