تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (42-63)

عنوان : ( ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان )

نویسندگان: افشین سلطانی , امیربهزاد بذرگر , علیرضا کوچکی , ابراهیم زینلی , علیرضا قائمی , امیرحجارپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی چرخه حیاتی ) LCA ( ابزاری برای سنجش اثرات زیستمحیطی تولید یک محصول در کل چرخه حیاتی آن است. هدف از این مطالعه ارایه نحوه کاربرد LCA ، ارزیابی زیست محیطی سیستم های مختلف تولید چغندرقند به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور و مقایسه آن با الگوهای تولید در کشور سوئیس بود. برای این منظور 26 مکان از مناطق تحت کشت چغندرقند در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بر اساس سه سیستم تولید مکانیزه، نیمه مکانیزه و سنتی انتخاب و کلیه داده های مزرعه ای موردنیاز جمع آوری شدند. سپس کلیه منابع )ورودیها( و انتشارات زیست محیطی )خروجی ها( در فرآیند تولید و زیر فرآیندهای وابسته تعیین، فهرست برداری و اثرات زیست محیطی آنها در طبقات اثر موردنظر کمی سازی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که به ازای 488 کیلوگرم معادل / هر تن محصول تولیدی در خراسان میزان پتانسیل گرمایش جهانی ) 8 2CO (، پتانسیل 1 کیلوگرم معادل / یوتریفیکاسیون ) 64 4PO 1 کیلوگرم معادل / (، پتانسیل اکسیداسون فتوشیمیایی ) 3 4H2C ،) 82 میلی گرم معادل / پتانسیل تخلیه ازن ) 3 11-CFC 2 کیلوگرم معادل / ( و پتانسیل اسیدی شدن ) 2 2SO ( بیشتری )تا 41 برابر در برخی طبقه های اثر( در مقایسه با شرایط سوئیس )به عنوان حد مطلوب( تولید خواهد شد. در این میان سهم سیستم های تولید مکانیزه چغندرقند به ازای هر تن محصول تولیدی کمتر از سیستم سنتی است و نتایج حاکی از برتری زیست محیطی نظام های مکانیزه نسبت به سنتی می باشد. در سیستمهای مختلف تولید چغندرقند در خراسان فرآیند آبیاری بیشترین نقش را در ایجاد اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند دارد. شرایط اقلیمی منطقه و وجود خشکسالی، باعث می شود تا انرژی زیادی صرف آبیاری شود، که تأمین این انرژی زیاد به علت وابستگی به سوخت های فسیلی اثرات زیست محیطی بالایی را سبب می شود.

کلمات کلیدی

, آنالیز مشارکت, اثرات زیست محیطی, طبقات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048538,
author = {افشین سلطانی and امیربهزاد بذرگر and کوچکی, علیرضا and ابراهیم زینلی and علیرضا قائمی and امیرحجارپور},
title = {ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-739X},
pages = {42--63},
numpages = {21},
keywords = {آنالیز مشارکت، اثرات زیست محیطی، طبقات اثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان
%A افشین سلطانی
%A امیربهزاد بذرگر
%A کوچکی, علیرضا
%A ابراهیم زینلی
%A علیرضا قائمی
%A امیرحجارپور
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2015

[Download]