علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-7) , صفحات (103-112)

عنوان : ( به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش )

نویسندگان: امیر جاجرمی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , خلیل بهزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی خصوصیات کیفی از دوره نگهداری تا مصرف از مهمترین فاکتورهای کاهش ضایعات محصولات غذایی می باشد. بدین منظور در سالیان اخیر تحقیقات بسیاری برای توسعه روش هایی سریع و در عین حال غیر مخرب، توسعه یافته است. در این پژوهش توانمندی روش طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک به عنوان روشی غیر مخرب و در عین حال سریع به منظور تعیین خصوصیات کیفی لیموترش شامل میزان ماده جامد خشک محلول و اسیدیته در حالت انعکاسی و در محدوده 400 تا 1000 نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفت و کاربرد روش های پیش پردازش و اصلاح طیف از جمله تبدیل متغیر نرمال استاندارد، تصحیح پخش افزاینده، فیلتر میانه و ساویتزکی گولی، مشتق گیری بر روی داده های طیفی به منظور تبیین مدلی با صحت و دقت بالا برای پیشگویی خصوصیات کیفی بدون آسیب به ساختار لیموترش مورد بررسی قرارگرفت. مدل پیشگویی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی تبیین گردید. ضریب تعیین و ریشه مربعات خطای پیشگویی برای ماده خشک محلول و اسیدیته به ترتیب 994/0، 105/0 درجه بریکس و 909/0، 118/0 حاصل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر اهمیت روش های پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی با صحت بالا برای پیش بینی خصوصیات کیفی درونی لیموترش می باشد.

کلمات کلیدی

, خصوصیات کیفی, طیف سنجی مرئی/مادون قرمزنزدیک, لیموترش, روشهای پیش پردازش, مدل های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048542,
author = {جاجرمی, امیر and تقی زاده, مسعود and آمنه سازگارنیا and بهزاد, خلیل},
title = {به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {52},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {103--112},
numpages = {9},
keywords = {خصوصیات کیفی، طیف سنجی مرئی/مادون قرمزنزدیک، لیموترش، روشهای پیش پردازش، مدل های پیشگویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش
%A جاجرمی, امیر
%A تقی زاده, مسعود
%A آمنه سازگارنیا
%A بهزاد, خلیل
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]