تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-3) , صفحات (99-109)

عنوان : ( پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین میزان رشد و فاصله کشت درختان در فضاهای سبز شهری امروزه به صورت یکی از ضرورت‌های برنامه‌های طراحی کاشت و مدیریت فضای سبز در آمده است. به منظور تعیین میزان و سرعت رشد دو گونه درختی زیتون تلخ و توت زینتی داده‌برداری از ابعاد مختلف درخت شامل ارتفاع کل، ارتفاع تنه و قطر تاج درختان در سنین مختلف، در محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و در طی فصل رشد سبز آن‌ها انجام شد. تجزیه رگرسیون این ابعاد به عنوان متغیر وابسته با سن به عنوان متغیر مستقل مدل‌های مختلفی را ایجاد کردند که می‌توانند برای تخمین میزان رشد ابعاد اندازه گیری شده این دو گونه طی زمان مورد استفاده قرار گیرند. نتایج تجزیه‌ها نشان داد که در بین مدل‌های برارش شده، بالاترین ضرایب رگرسیون مربوط به توابع خطی، چند جمله‌ای و نمایی است، اما تابع لگاریتمی به عنوان قابل قبول‌ترین مدل برای تخمین ابعاد اندازه‌گیری شده در طی زمان در دو گونه زیتون تلخ (ارتفاع کل 87/0=R2، ارتفاع تنه 67/0=R2، قطر تاج 67/0=R2) و توت زینتی (ارتفاع کل 60/0= R2، ارتفاع تنه40/0=R2، قطر تاج 65/0=R2) معرفی شدند. همچنین در هر دو گونه بیشترین سرعت رشد ابعاد اندازه‌گیری شده همزمان با افزایش سن تا 15 سالگی در قطر تاج یا رشد عرضی شاخساره درختان دیده شد.

کلمات کلیدی

, ابعاد رشد, توت زینتی, زیتون تلخ, سن, رگرسیون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048548,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {99--109},
numpages = {10},
keywords = {ابعاد رشد، توت زینتی، زیتون تلخ، سن، رگرسیون،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2015

[Download]