مرتع و آبخیزداری, دوره (66), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (347-357)

عنوان : ( رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران) )

نویسندگان: شفق رستگار , علی دریجانی , حسین بارانی , محمد قربانی , جمشید قربانی , واحد بردی شیخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محصول اصلی مراتع علوفه است. بنابراین، با تعیین ارزش اقتصادی آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای تولیدی غیربازاری، می‌توان مدیران را در برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت بهینة بهره‌برداری از مراتع هدایت کرد. هدف مقالة حاضر، برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع ییلاقی بلدة نور در استان مازندران است. بدین‌ منظور، تولید کل علوفه، با استفاده از روش دوبل، در دوازده واحد کاری برآورد شد. با توجه به ناهمگنی علوفه‌های مرتعی، از ‌نظر اقتصادی، و نبود بازار سازمان‌یافته جهت مبادله، از قیمتِ معادلِ جو و بهره‌گیری از رهیافت ارزش‌گذاری غیرمستقیم هزینة جایگزین استفاده شد. به‌ منظور همگن‌سازی ارزش کلیة گیاهان، ارزش کل مواد غذایی قابل‌ هضم (TDN) هر یک از گیاهان علوفه‌ای در تولید همان گونه ضرب شد و ارزش غذایی علوفة تولیدی هر واحد مرتعی محاسبه گردید. با توجه به TDN مشخص جو، معادل وزنی جو برای هر هکتار مرتع مشخص شد که با سناریوهای مختلف قیمتی (تضمینی، جهانی، و تمام‌شده) ارزش کل تولید علوفه، بر اساس بهای جو، محاسبه شد. نتایج نشان داد از 7/89826 هکتار اراضی مرتعی قابل بهره‌برداری منطقهْ تولید علوفه معادل وزنی جو در هر هکتار 5/276 کیلوگرم اندازه‌گیری شد. میانگین ارزش سالانة آن، با سه سناریوی قیمتی، 6/64 میلیارد ریال برآورد گردید. این مبلغ معادل با 718900 ریال در هر هکتار اراضی مرتعی نوررود است. مبالغ برآوردشدة ارزش علوفة تولیدی فقط 25 درصد کل ارزش اکوسیستم مرتعی است که بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و به‌ صورت موهبتی طبیعی بهره‌برداری می‌‌شود.

کلمات کلیدی

ارزش‌گذاری اقتصادی؛ ارزش غذایی؛ تولید علوفه؛ حوضة نوررود؛ مراتع ییلاقی؛ مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048565,
author = {شفق رستگار and علی دریجانی and حسین بارانی and قربانی, محمد and جمشید قربانی and واحد بردی شیخ},
title = {رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2013},
volume = {66},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5044},
pages = {347--357},
numpages = {10},
keywords = {ارزش‌گذاری اقتصادی؛ ارزش غذایی؛ تولید علوفه؛ حوضة نوررود؛ مراتع ییلاقی؛ مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران)
%A شفق رستگار
%A علی دریجانی
%A حسین بارانی
%A قربانی, محمد
%A جمشید قربانی
%A واحد بردی شیخ
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2013

[Download]