علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (95), سال (2015-4) , صفحات (199-208)

عنوان : ( تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری )

نویسندگان: یاسر نوریان مادوان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی , سید عل یاکبر عبدالهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکیک گونه های سنگی با روش های مختلف یکی از مفیدترین مطالعات به منظور تحلیل کیفیت مخزنی و گاهی زو ن بندی یک مخزن است. به دلیل ارتباط مؤثر بین ویژگی های زمین شناسی و پتروفیزیکی در هر واحد جریانی هیدرولیکی ) Hydraulic Flow unit ( شناخت چگونگی توزیع واحدهای جریانی در یک مخزن می تواند در تفکیک مخزن به واحدهای متنوع با شرایط مخزنی متفاوت مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش نشانگر زون جریانی ) Flow Zone Indicator ( شش واحد جریانی بر اساس داده های تخلخل و تراوایی در دو چاه A و B مخزن بنگستان در میدان منصوری تعیین شده است. مهم ترین پارامترهای آماری داده های تخلخل و تراوایی برای هر کدام از واحدهای جریانی ) )HFU نشان می دهد، HFU1 ،HFU3 بهترین و HFU6 ،HFU5 بدترین کیفیت مخزنی را دارند. به منظور ارزیابی مطالعه واحدهای جریانی، با مقایسه روشهای خوشه بندی سلسله مراتبی Hierarchical Clustering( ( و روش k-means با استفاده از روش اعتبارسنجی silhouette روش خوشه بندی سلسله مراتبی به عنوان روش بهینه انتخاب شد و داده های تخلخل و تراوایی هر دو چاه در شش خوشه ) Rock Type ( قرار گرفتند. مقایسه گونه های سنگی تعیین شده به روش خوشه بندی سلسله مراتبی با واحدهای جریانی و نیز رخساره های میکروسکوپی مخزن نتایج قابل قبول هر دو روش را برای تعیین گونه های سنگی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, واحد جریانی هیدرولیکی ) HFU (, نشانگر زون جریانی ) FZI (, خوشه بندی سلسله مراتبی, گونه سنگی, مخزن بنگستان, روش اعتبار سنجی .Silhouette
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048572,
author = {نوریان مادوان, یاسر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی and سید عل یاکبر عبدالهی موسوی},
title = {تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {95},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {199--208},
numpages = {9},
keywords = {واحد جریانی هیدرولیکی ) HFU (، نشانگر زون جریانی ) FZI (، خوشه بندی سلسله مراتبی، گونه سنگی، مخزن بنگستان، روش اعتبار سنجی .Silhouette},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری
%A نوریان مادوان, یاسر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی
%A سید عل یاکبر عبدالهی موسوی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]