دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (9), شماره (5), سال (2015-8) , صفحات (11-22)

عنوان : ( بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علی زاده بهبهانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها به مجموعه ای از میکروارگانیسم هایی اطلاق می شود که وقتی به میزان مناسب در دستگاه گوارش وجود دارند می توانند تأثیرات مفیدی بر میزبان برجای بگذارند. با توجه به کاهش مصرف محصولات غذایی سنتی تخمیری که به موجب آن، امکان از دست دادن بسیاری از سویه های پروبیوتیک وجود دارد، جداسازی و شناسایی این باکتری ها از محصولات غذایی سنتی و سلامتی زا ضروری به نظر می رسد. کیمچی نوعی غذای تخمیری است که به نظر می آید دارای سویه های پروبیوتیکی باشد. در این پژوهش پتانسیل پروبیوتیکی سویه های جداشده از کیمچی بررسی شد. روش بررسی: جهت تعیین ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های مذکور، آزمایشهای تأییدی شامل بررسی مقاومت به اسید ) pH 3 و 7(، بررسی مقاومت به نمک های صفراوی ، های مساوی 2 1 و 2%(، فعالیت ضدباکتریایی و در نهایت، بررسی مقاومت سویه های ،0/5 ،0/3 ،0/2 ، )درصد 0 مورد آزمون نسبت به برخی آنتی بیوتیک های رایج انجام شد. یافته ها: در این مطالعه از بین 55 سویه مورد آزمایش، پدیوکوکوس ها و لاکتوباسیلوس ها، ویژگی های پروبیوتیکی خوبی نشان دادند، به گونه ای که بیشترین پتانسیل پروبیوتیکی متعلق به سویه های Lactobacillus plantarum PD412 و Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 بود. نتیجه گیری: در این مطالعه، جنبه های ایمنی مصرف این باکتری ها، از نظر مقاومت به آنتی بیوتیک نشان داد این دو باکتری واجد مقاومت طبیعی نسبت به آنتی بیوتیک ها هستند. لذا با توجه به پتانسیل پروبیوتیکی بالای باکتری های اسید لاکتیک جداسازی شده از کیمچی،توصیه می گردد از این ماده غذایی به عنوان یک مکمل پروبیوتیکی استفاده شود. .

کلمات کلیدی

کیمچی؛ پروبیوتیک ها؛ لاکتوباسیلوس؛ پدیوکوکوس؛ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048578,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and وسیعی, علیرضا and علی زاده بهبهانی, بهروز and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2015},
volume = {9},
number = {5},
month = {August},
issn = {1735-7799},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {کیمچی؛ پروبیوتیک ها؛ لاکتوباسیلوس؛ پدیوکوکوس؛ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A وسیعی, علیرضا
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A مرتضوی, سید علی
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2015

[Download]