مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (45), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (127-146)

عنوان : ( مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری )

نویسندگان: سعید محسنی , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را اظهار نکند یا برخلاف ادعای نمایندگی، دارای سمتی نباشد یا از حدود اختیارات خویش تجاوز نموده باشد، آیا می‌توان با وجود قواعد عمومی پیش‌گفته، چنین شخصی را مسئول تعهدات ناشی از صدور سند دانست. با توجه به وضعیت خاص نمایندگی شرکتهای تجاری، این پرسشها در خصوص شرکتهای یادشده اهمیت بیشتری می‌یابد. این جستار در صدد است با توجه به اقتضائات اسناد تجاری و مقررات خاص قانون تجارت، برای این مسائل در نظام حقوقی ایران پاسخی شایسته ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, سند تجاری, نمایندگی, شرکت تجاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048580,
author = {محسنی, سعید and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2015},
volume = {45},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-9651},
pages = {127--146},
numpages = {19},
keywords = {سند تجاری، نمایندگی، شرکت تجاری، مسؤولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری
%A محسنی, سعید
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 1735-9651
%D 2015

[Download]