نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای کرتاسهپیشین در برش دیهوک واقع در جنوبشرق طبس 72,5 متر ضخامت داشته و از کنگلومرا، ماسه سنگ، سنگآهک اربیتولیندار، سنگآهک اائیدی، مارن و سنگآهک ماسهای در چهار واحد سنگچینهای شکل گرفته اند . مرز زیرین این نهشته ها با سنگآهکهای سازند اسفندیار به صورت گسله بوده و مرز بالایی آن با کنگلومرایکرمان به صورت ناپیوستگی فرسایشی میباشد. در این مطالعه تعداد 53 نمونه برداشت شده و براساس مطالعات فسیلشناسی تعداد 1 جنس و Palorbitolina lenticularis, Preaorbitolina cormyi, Mesorbitolina texata, 3 گونه اربیتولین به نام های Palorbitolina lenticularis Interval zone Preaorbitolina cormyi Total range و سه بایوزون Orbitolina sp شناسایی شده است. سن دقیق این نهشتهها با استناد به جنس و گونهها و zone, Mesorbitolina texata Interval zone بایوزونهای اربیتولینی شناسایی شده آپتین میباشد.

کلمات کلیدی

, اربیتولین, بایوزون, دیهوک, کرتاسه پیشین, آپتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048581,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی},
title = {لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اربیتولین، بایوزون، دیهوک، کرتاسه پیشین، آپتین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]