نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک )

نویسندگان: آتوسا هنرمند , محمد وحیدی نیا , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه زیستچینهنگاری سازند آبتلخ براساس روزنداران پلانکتونیک، برش بهادرخان در مرکز حوضه رسوبی کپهداغ به ضخامت 407,5 متر و با سنگشناسی غالب شیل و مارنآهکی همراه با چند واحد پراکنده سنگ آهک چاکی، انتخاب و نمونهبرداری شد. بر پایه مطالعات ریزدیرینهشناسی انجام شده، تعداد 40 گونه متعلق به 17 جنس از روزن داران Globotruncanita elevata Interval پلانکتونیک شناسایی و در قالب 4 بایوزون معرفی گردید که به ترتیب شامل و Radotruncana calcarata Total range Zone ،Globotruncana ventricosa Interval Zone ،Zone میباشند. بر این اساس گستره زمانی اواخر سانتونین پسین کامپانین Globotruncanella havanensis Partial Zone پسین برای توالیهای سازند آبتلخ در برش بهادرخان پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, سازند آبتلخ, بایوزوناسیون, روزنداران پلانکتونیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048583,
author = {هنرمند, آتوسا and وحیدی نیا, محمد and قادری, عباس},
title = {زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند آبتلخ، بایوزوناسیون، روزنداران پلانکتونیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک
%A هنرمند, آتوسا
%A وحیدی نیا, محمد
%A قادری, عباس
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]