نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای کرتاسهپسین در برش چاهچول واقعدر شمالشرق بجستان و شرق ایرانمرکزی 352,5 متر ضخامت داشته و از کنگلومرا، ماسهسنگ، سیلتستون، شیل، مارن، گچ، سنگآهک بیوکلاستدار و سنگآهک هیپوریتدار در چهار واحد سنگ- چینهنگاری شکل گرفتهاند. مرز زیرین این توالی به سبب پوشش با آبرفتهای کواترنر نامشخص است و در مرز بالایی نهشتههای کواترنر بهصورت ناپیوسته راسب شدهاند. در این مطالعه تعداد 101 نمونه برداشت شده و بر اساس مطالعات فسیلشناسی تعداد 9 جنس و 12 گونه فرامینیفر بنتیک، تعداد 1 جنس و 1 گونه فرامینیفر پلانکتونیک، تعداد 1 جنس و 4 شناسایی شده است . سن Lingulogavelinella arnagerensis assemblage biozone گونه جلبکآهکی و بایوزون دقیق بخش کربناته توالی برمبنای جنس و گونهها و بایوزون فرامینیفری بنتیک شناسایی شده کنیاسینمیانی است و سن بخش تبخیری و آواری واقع در زیر بخش کربناته با توجه به خروج آب و مرز ناپیوسته و نبود فسیل به طور دقیق ممکن نیست و احتمالا متعلق به پیشروی ابتدای کرتاسهبالایی باشند.

کلمات کلیدی

فرامینیفر بنتیک؛ کرتاسه پسین؛ بایوزون؛ سنگ چینه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048585,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی},
title = {سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرامینیفر بنتیک؛ کرتاسه پسین؛ بایوزون؛ سنگ چینه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]