نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها )

نویسندگان: الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعات پالینولوژیکی، سازند آبدراز در برش ترکیبی پادها باغک واقع در شرق حوضهرسوبی کپهداغ به ضخامت 359 متر مورد نمونهبرداری و مطالعه قرارگرفته و تعداد 55 نمونه برداشت گردید. سازند آبدراز در این برش عمدتاً از شیل - های خاکسترى روشن، مارن و سه تناوب از سنگ آهک گلسفیدى تشکیل شده است . در مطالعه حاضر 25 جنس و 47 با Conosphaeridium striatoconum گونه داینوفلاژله شناسایی شد و برایناساس تعلق نیمه پائینی سازند به سوپرزون با سن Odontochitina porifera سن تورونینبالایی تا سانتونینآغازین و قسمت بالایی آن به بخشی از سوپر زون سانتونینآغازی تا کامپانینزیرین مشخص گردید. زونهای زیستی شناسائی شده نشاندهنده سن تورونینبالایی ابتدای کامپانین برای سازند آبدراز در این بخش از حوضه رسوبی کپه داغ می باشد.

کلمات کلیدی

, حوضه کپه داغ, سازند آبدراز, برش پادها باغک, داینوفلاژله, تورونین بالائی ابتدای کامپانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048589,
author = {داوطلب, الهام and وحیدی نیا, محمد and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه کپه داغ، سازند آبدراز، برش پادها باغک، داینوفلاژله، تورونین بالائی ابتدای کامپانین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها
%A داوطلب, الهام
%A وحیدی نیا, محمد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]