نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی شهبازان در تاقدیس کوه چناره(بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان )

نویسندگان: فاطمه ذبیحی زوارم , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , حسن امیری بختیار , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شهبازان توالی کربناته پسروندهای است که در شمالغرب زاگرسمرکزی در حوضهلرستان نهشته شده است. روزن- داران کفزی بزرگ در توالی کربناته شهبازان(آهک، آهکدولومیتی و دولومیت) درتاقدیس کوهچناره در مرز جنوبشرقی حوضهلرستان مورد مطالعه قرار گرفته و براساس گسترش و فراوانی آنها محیطرسوبی دیرینه بازسازی شده است. این سازند به صورت همشیب و پیوسته روی سازندپابده و به طور همشیب و ناپیوسته در زیر سازندآسماری قرار گرفته است. برمبنای (SBZ13-SBZ روزنداران کفزی شناسایی شده، محدوده سنی سازندشهبازان در برش مورد مطالعه ، ائوسنمیانی (? 18 تعیین شده است. مطالعات حاصل منجربه تشخیص 6 تجمع فرامینیفری شد که در محیط رمپ خارجی تا درونی میانی نهشته شدهاند. این تجمعات بهترتیب از بخش ژرف به سمت بخش کمژرفای حوضه شامل: 1 تجمع روزنداران پلانکتونی است که درمحیط رمپخارجی نهشته شده است. این رخساره مربوط به بخش گذرتدریجی بین سازندپابده و شهبازان است. 2 تجمع دیسکوسیکلینید نومولیتید متعلق به بخش میانی. 3- تجمع نومولیتید مربوط به محیط رمپ میانی. 4 -تجمع نومولیتید-آلوئولینید متعلق به محیط رمپمیانی تا درونی. 5 - تجمع آلوئولینید مربوط به رمپدرونی. 6 تجمع سوریتید میلیولید متعلق به محیط بسیار کمعمق لاگون محصور شده در رمپداخلی است.

کلمات کلیدی

, حوضه لرستان, سازندشهبازان, روزنداران کفزی بزرگ, محیطرسوبی دیرینه, رمپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048590,
author = {ذبیحی زوارم, فاطمه and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and حسن امیری بختیار and محبوبی, اسداله},
title = {روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی شهبازان در تاقدیس کوه چناره(بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه لرستان، سازندشهبازان، روزنداران کفزی بزرگ، محیطرسوبی دیرینه، رمپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی شهبازان در تاقدیس کوه چناره(بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A حسن امیری بختیار
%A محبوبی, اسداله
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]